بازرگان و پسران،چناروکدوبن_فارسی پنجم دبستان _فائزه کاووسی

درسنامه فارسی پنجم فصل دوم هوشیاری صفحه‌های تا به امروز در سایت کانون قلم چی قابل مشاهده است

بازرگان و پسران،چناروکدوبن_فارسی پنجم دبستان _فائزه کاووسی

دانش آموزان عزیز سلام 

دراین بخش درسنامه فارسی پنجم مطابق برنامه راهبردی آزمون برای شما بارگزاری شده است. 

با مطالعه آن‌ها به مرور و تثبیت مطالب بپردازید. 


درس چهارم بازرگان و پسران

معنی واژه ها

بازرگان : تاجر 

گرد خود : دور خود ، اطراف خود

اندوختن : جمع کردن ، پس انداز کردن 

کاهلی : تنبلی 

بورزد : ورزش کند 

تهیدست : فقیر 

خصلت : ویژگی ، صفت 

غفلت : بی توجهی 

هلاک : از بین بردن ، نابود کردن 

موذی : اذیت کننده ، موجود مزاحم ، ازار دهنده 

واژه های مهم املایی

صاحب ، اسباب ، موذی ، کاهلی ، محافظت ، خشنود ، فضیلت ،حوادث ، راحت 

دانش زبانی

زبان چهار رکن دارد : گوش دادن ، سخن گفتن ، خواندن ، نوشتن 

از راه گوش دادن و خواندن منظور دیگران را در می یابیم.

از راه سخن گفتن و نوشتن دیگری را از منظور خود اگاه می کنیم

درس پنجم: چنار و کدوبن

واژه های مهم: 

کدوبن: بوته‌ی کدو، گیاه کدو

کهن: قدیم، گذشته

کاهلی: تنبلی، سستی

مهرگان: اوایل پاییز، ماه مهر

تاریخ ادبیات:

درس چنار و کدوبن نوشته‌ی ناصر خسرو است.

واژه آموزی

سَروبُن: یعنی ریشه‌ی درخت سرو

بُنِ دندان: یعنی ریشه‌ی دندان

گلبُن: یعنی ریشه و بوته.ی گل

بخوان و بیندیش: گلدان خالی

واژه‌های مهم:

امپراتور: پادشاه نیرومندی که بر سرزمین‌ها و قلمروهای وسیعی سلطنت میکرد.

جارچیان: کسانی که در روزگار گذشته خبرهای مهم را با صدای بلند به اطّلاع مردم میرساندند.

تحسین: آخرین گفتن، نیکو شمردن، تشویق کردن

تاریخ ادبیات

درس (گلدان خالی) نوشته‌ی دِمی است که (نورا حق پرست) آنرا ترجمه کرده است.

حکایت زیرکی:

واژه‌های مهم

اعتماد: اطمینان و تکیه به کسی یا چیزی داشتن

طبیب: پزشک

اشارت: اشاره، نشان دادن

بِسِتَد: گرفت

غارنی: بندباز، شعبده باز، ریسمان باز، معرکه گیر، کسی که کارهای عجیب انجام میدهد.

تاریخ ادبیات: 

حکایت زیرکی از کتاب جوامع الحکایات، نوشته‌ی محمد عوضی انتخاب شده است.

موفق باشید👨‍🎓

11/29/2022 5:43:07 AM