حرکت بر خط راست - فیزیک دوازدهم - درسنامه و تست - رادمن سرداری

در این مطلب به بررسی مفاهیم و نکات حرکت شناسی ( صفحه 1 تا 10 – مطابق با آزمون 23 مهر ) پرداختیم . در انتها نیز دو تست برای آمادگی شما قرار دادیم .

حرکت بر خط راست - فیزیک دوازدهم - درسنامه و تست - رادمن سرداری

سلام دوستان !🖐


در این مطلب به بررسی مفاهیم و نکات حرکت شناسی ( صفحه 1 تا 10 ) پرداختیم . در انتها نیز دو تست برای آمادگی شما قرار دادیم .

اگر سوالی داشتید در قسمت کامنت ها از بنده بپرسید . 

فایل اصلی این مطلب را در قسمت فایل های ضمیمه می توانید دانلود کنید .

برای ارتباط بیشتر با برترها و رزرو پشتیبان ویژه، پیج کانون برترها را دنبال کنید، همچنین می توانید با شماره ۰۲۱۸۴۵۱ داخلی ۳۱۲۳ تماس بگیرید..


بردار مکان : مکان یعنی موقعیتی که جسم در آن قرار دارد . 

بردار مکان برداری است که مبدأ حرکت ( یا مبدأ مختصات ) را به موقعیت جسم وصل می کند .

مثال :

در این شکل بردار مکان نقطۀ A  را با dA  نشان دادیم .

dA=xA i+ yA j 


هرگاه بردار مکان یک جسم تغییر کند ، جابجایی اتفاق می افتد . 

بردار جابجایی ، برداری است که موقعیت ابتدایی را به موقعیت انتهایی متحرک وصل می کند .

مثال : در این شکل بردار d1 مکان اولیه و بردار d2 مکان آخر متحرک را نشان می دهد . بردار d نیز بردار جابجایی است .


نکته : اگر متحرکی از مبدأ مختصات شروع به حرکت کند ، بردار جابجایی بر بردار مکان انتهایی منطبق می شود . 


مسافت : طول مسیر حرکت را مسافت می گوییم و آن را با l نشان می دهیم . 

مسافت به تمام مسیر بستگی دارد اما جابجایی فقط به نقطه ابتدا و انتهای مسیر .

جابجایی همیشه کوچکتر یا مساوی مسافت است .

وقتی جابجایی با مسافت برابر است که متحرک بر یک خط راست حرکت کند .

جابجایی کمیتی برداری است و مسافت کمیتی نرده ای ( اسکالر ) .


سرعت متوسط  = جابجایی تقسیم بر تغییرات زمان ( d/∆t )

 تندی متوسط  = مسافت تقسیم بر تغییرات زمان ( l/∆t )

t∆ = بازه زمانی حرکت متحرک

تفاوت های سرعت مثل تفاوت های مسافت و جابجایی است ( جهت ، بزرگی و.. )

نکته : جابجایی و سرعت مقدار منفی هم می گیرند اما مسافت و تندی خیر . تندی لحظه ای و سرعت لحظه ای

تندی متحرک در هر لحظه از زمان را تندی لحظه ای می گویند .

اگر هنگام گزارش تندی ، به جهت حرکت نیز اشاره شود ، سرعت لحظه ای آن را بیان کرده ایم .

سرعت در هر لحظه برابر است با شیب خط مماس بر نمودار مکان – زمان در آن لحظه .  تست 1 ( آزمون 99/7 قلم چی ) 


نمودار مکان – زمان متحرکی که روی مسیری مستقیم حرکت می کند ،مطابق شکل زیر است . در بازۀ زمانی مشخص شده ، چند گزاره از گزاره های زیر درباره این متحرک درست است ؟


الف ) متحرک دوبار تغییر جهت داده است .

ب ) متحرک مجموعاً به مدت 8 ثانیه در حال حرکت به سمت نزدیک شدن به مبدأ مکان است .

ج ) متحرک دوبار در فاصله 2.5 متری از مبدأ مکان قرار دارد .

د ) متحرک دوبار از مبدأ مکان می گذرد .


1 ) 1
2 ) 2
3 ) 3
4 ) 4

 تست 2 ( آزمون 99/7 قلم چی ) 


نمودار مکان – زمان متحرکی مطابق شکل زیر است . اگر از لحظۀ شروع حرکت تا لحظه ای که متحرک تغییر جهت می دهد ، سرعت متوسط متحرک 5m/s+ باشد ، لحظۀ تغییر جهت متحرک برحسب ثانیه کدام است ؟


1 ) 4
2 ) 6
3 ) 5
4 ) 3
 پاسخ تست 1 


گزینه 1 ؛

هریک از گزینه ها را بررسی می کنیم :

الف ) متحرک یک بار ( در لحظۀ t = 8s ) تغییر جهت می دهد . ( غلط )

ب ) متحرک از لحظۀ t = 0 تا t = 2 و از لحظۀ t = 8 تا t = 13 درحال نزدیک شدن به مبدأ مکان است . ( غلط )

ج ) متحرک سه بار در فاصلۀ 2.5 متری از مبدأ قرار می گیرد ( تعداد نقاط برخورد خطوط y = 2.5 , y = -2.5 با نمودار باید شمرده شود ) ( غلط )

د ) متحرک دو بار و در لحظات t = 2s , t = 13s از مبدأ مکان می گذرد ( صحیح ) پاسخ تست 2 


گزینه 3 ؛

هنگام تغییر جهت متحرک به ماکزیمم یا مینیمم موقعیت مکانی می رسد . 
نکته :


تا وقتی فرمولی از نمودار داده نشده نمی توانیم تفسیر اضافی داشته باشیم . مثلا اگر نمودار را متقارن بگیریم ، زمان تغییر جهت 5.5 ثانیه بدست می آید که اشتباه است ! موفق باشید !
6/10/2023 4:15:35 AM
Menu