ستایش، تماشاخانه و فضل خدا _ فارسی پنجم دبستان _ فاطمه حلاجیان

درسنامه فارسی پنجم دبستان_مطابق با مباحث آزمون مهر برای شما بارگزاری شده است

ستایش، تماشاخانه و فضل خدا _ فارسی پنجم دبستان _ فاطمه حلاجیان

دانش آموزان عزیز سلامدر این بخش درسنامه بخش های ستایش ، تماشاخانه سلام فضل خدا( فصل اول آفرینش)فارسی پنجم  دبستان مطابق با مباحث آزمون برای شما بارگزاری شده است. 

در این فایل معانی واژه های دشوار ، تاریخ ادبیات ، دانش زباني و ...... برای شما گردآوری شده است.


با مطالعه آن ها به مرور و تثبیت مطالب بپردازید. 

موفق باشید. 

5/30/2023 5:50:36 AM
Menu