بررسی آزمون 9 مهر دوم دبستان

نتایج آزمون 9 مهر دوم دبستان در اولین پردازش مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی آزمون 9 مهر دوم دبستان

بررسی آزمون 9 مهر دوم دبستان

در آزمون 9مهر، تمام مباحث سه کتاب درسی ریاضی، فارسی و علوم اول دبستان مورد بررسی قرار گرفت تا دانش آموزان در شروع سال تحصیلی مرور کلی مباحث سال قبل را داشته باشند.

برخلاف تصور برخی اولیاء، مطالب کلاس اول دبستان، از اهمیت خاصی برخوردار است و مهارت‌های خواندن و نوشتن دو مهارت مهم در درس فارسی هستند که زیربنای یادگیری سایر دروس نیز می‌باشند.

نتایج به دست آمده در اولین پردازش آزمون یعنی دانش اموزانی که تا ساعت 13 روز جمعه آزمون خود را تمام کرده‌اند به صورت زیر است:


 

از نگاه دانش آموزان، درس علوم دشوارترین درس این آزمون بوده است.2 سؤال از مجموع 10 سؤال این درس دام‌دار بوده و بیش از 15درصد دانش آموزانی که به این دو سؤال پاسخ داده‌اند یک یا دو گزینه اشتباه را به عنوان پاسخ سؤال انتخاب کرده‌اند. سؤال‌های11 و 20 

جالب این که دو گزینه 1 و 4 در سؤال 20 گزینه‌های دام بوده‌اند. بررسی این گزینه‌ها، به دانش اموزان کمک می کند با نکات ریز و آموزشی سؤال آشنا شوند و دقتشان بیش‌تر شود.درس‌های فارسی و ریاضی سؤال دام‌دار نداشتند.

برای دانش‌آموزانی که در تابستان، همراه ما بودند، مقایسه کارنامه این آزمون با آزمون 18 تیر مشخص می‌کند، دانش آموز درهر درس چقدر پیش رفت داشته است که به این آزمون‌ها سکوی مقایسه نیز می‌گوییم چرا که مباحث دو آزمون یکی هستند و تغییر وضعیت آموزشی دانش آموز را به خوبی مشخص می‌کند.

دو درس فارسی و ریاضی به نسبت علوم، وضعیت بهتری داشتند ولی با توجه به آن‌چه در بالا گفتیم، بهتر است در بررسی کارنامه‌ سؤال‌هایی که دانش آموز اشتباه پاسخ داده است با توجه به دفترچه پاسخ بررسی شود.

از آزمون‌های بعدی وارد مباحث دوم دبستان می شویم و کم کم و عقب‌تر از  برنامه مدرسه، مطالب سه درس ریاضی، علوم و فارسی را مرور می‌کنیم.

6/6/2023 9:38:13 AM
Menu