زنگ علوم تا از گذشته تا آینده- علوم دوم دبستان- لیلا خداوردیان

در آزمون 9مهر کل کتاب علوم اول دبستان مرور خواهد شد. در این آزمونک سعی کردیم نکات مهم این فصل‌ها را در قالب 10 سؤال مطرح کنیم.

زنگ علوم تا از گذشته تا آینده- علوم دوم دبستان- لیلا خداوردیان

در علوم اول دبستان با موجود زنده آشنا شدید.

در مورد غذای سالم و مراقبت از بدن نیز نکات مهمی را یاد گرفتید.

در ادامه با جانوران، گیاهان، خاک، سنگ، چرخه آب و ... آشنا شدید.

در این آزمونک سعی کردیم 10 سؤال از بخش‌های مختلف کتاب مطرح کنیم.

3/25/2023 3:12:44 PM