جدید : برنامه راهبردی آزمون‌های تجربی

توجه : از روز پنج شنبه 25 شهریورماه می‌توانید دفترچه کاغذی را از نمایندگی شهر خود دریافت کنید.

جدید : برنامه راهبردی آزمون‌های تجربی

دانش آموزان عزیز دهم ،یازدهم و دوازدهم تجربی

سلام

انواع آزمون‌های کانون در برنامه راهبردی بدین صورت است:

1-آزمون‌های اصلی (جمعه‌ها به فاصله دو هفته یک‌بار)

2-آزمون‌های هدف گذاری (پنج شنبه‌های هفته اول)

3-آزمون‌های مشابه پارسال (سه روز پایانی هفته دوم )

4-آزمون‌های تک درس (جدید)

در سه فایل پیوست برنامه دانش آموزان دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی ضمیمه شده است.

توجه : از روز پنج شنبه 25 شهریورماه می‌توانید دفترچه کاغذی را از نمایندگی شهر خود دریافت کنید.

برنامه سایر پایه ها نیز به تدریج بارگذاری می شود.

مطالب مرتبط