در هنگام تحلیل آزمون همراه فرزندتان باشید

روز جمعه وقتی فرزندمان در آزمون شرکت می‌کند. بعد از پایان آزمون، نباید کار را تمام شده بدانیم. یک بخش مهم هنوز باقی مانده که تحلیل آزمون است.

در هنگام تحلیل آزمون همراه فرزندتان باشید


روز جمعه وقتی فرزندمان در آزمون شرکت می‌کند. بعد از پایان آزمون، نباید کار را تمام شده بدانیم. یک بخش مهم هنوز باقی مانده که تحلیل آزمون است. 

حضور و همراهی پدرها و مادرها در هنگام تحلیل آزمون فرزندشان می‌تواند اثربخشی زیادی در یادگیری کامل آن‌ها داشته باشد. این همراهی منجر به کشف دقیق‌تر سؤالاتی خواهد شد که با بی‌دقتی منجر به پاسخ اشتباه شده‌ است یا توجه کردن به یک نکته که باعث عدم پاسخ‌گویی به سؤالی می‌گردد.

فارغ از دستاوردهایی که این همراهی برای یادگیری کامل دارد، از نظر انگیزشی هم اثرات مثبتی بر فرزند ما خواهد داشت. فرزند ما سؤالی را اشتباه پاسخ داده است. با او همراهی می‌کنیم و ضمن کشف دلیل ، آن اشتباه و یادگیری ناقص را تبدیل به یادگیری کامل می‌کنیم. اما این پایان کار نیست. چون در همین نقطه فرزند ما احساس آرامش و امنیت فکری بیشتری می‌کند و متوجه می‌شود که پاسخ‌های اشتباهش از جانب ما نه تنها سرزنش نشده که منجر به همراهی بیشتر شده است.

از لحظه‌های تحلیل آزمون برای همراهی با فرزندمان استفاده کنیم.

 

6/1/2023 12:37:06 PM
Menu