آزمون‌های هدیه 19 شهریور و 2 مهر دوازدهم هنرستان

آزمون هدیه 19 شهریور برای آمادگی و تسلط کامل آزمون بعدی شما یعنی 26 شهریور از درس‌های مشترک

آزمون‌های هدیه 19 شهریور و 2 مهر دوازدهم هنرستان

آزمون هدیه 19 شهریور برای آمادگی و تسلط کامل آزمون بعدی شما یعنی 26 شهریور از درس‌های مشترک و آزمون هدیه 2 مهر که جمع بندی کامل مباحث انگلیسی 1 و 2 و مباحث پایه می‌باشد برای شما تدارک دیده ایم. با شرکت در هر یک از این دو آزمون برای اشراف کامل در مباحث مشترک بهره ببرید.  

4/2/2023 10:04:43 AM