سه روز مانده به کنکور،سوال‌های کنکور99 را پاسخ دهید

سه روز مانده به کنکور 1400 به سوال‌های کنکور 99 پاسخ دهید.

سه روز مانده به کنکور،سوال‌های کنکور99 را پاسخ دهید

سه روز مانده به کنکور،به آزمون‌های عمومی،پایه،شایستگی‌های غیرفنی و اختصاصی کنکور 99 را به روش سه روز یک بار پاسخ دهید و برای تکمیل آمادگی خود کتاب 10 کنکور رشته خود و 10 کنکور عمومی،پایه و شایستگی‌های غیرفنی را تهیه کنید.(اگر هنوز نگرفته‌اید)برای مشاهده آزمون‌ها فایل‌های زیر را دانلود نمایید.

4/2/2023 8:43:49 AM