درسنامه زنگ ورزش - فریده حیدرقره شیران

در فایل زیر درسنامه زنگ ورزش و سوالات این درس گذاشته شده است .

درسنامه زنگ ورزش  - فریده حیدرقره شیران

کلمات متضاد یا مخالف:

کلماتی که مفهوم «مخالف یا ضدّ هم»‌ را بیان می‌کنند، مخالف (متضاد) نامیده می‌شوند.

فریده حیدر قره شیران
تهيه شده توسط : فریده حیدر قره شیران