مبانی هنرهای تجسمی- عناصر بصری- فاطمه منعمی

مباحث این درسنامه مربوط به فصل 2 کتاب هنرهای تجسمی منطبق با آزمون 1 مرداد می‌باشد.

مبانی هنرهای تجسمی- عناصر بصری- فاطمه منعمی

سلام

مباحث این درسنامه مربوط به فصل 2 کتاب هنرهای تجسمی منطبق با آزمون 1 مرداد می باشد.
نویسنده: فاطمه منعمی رتبه 3 گرافیک شریعتی

4/2/2023 8:37:55 AM