ریاضی 1 - نسبت و تناسب (قسمت اول)- سعید کمالو

در این مطلب می‌توانید قسمت اول از خلاصه نکات درس ریاضی مبحث نسبت و تناسب را که متناسب با مباحث آزمون 1 مرداد می‌باشد، مشاهده کنید.

ریاضی 1 - نسبت و تناسب (قسمت اول)- سعید کمالو

خلاصه نکات درس ریاضی 1

مبحث نسبت و تناسب (قسمت اول)

منطبق با مباحث آزمون  1 مرداد