نمونه سوالات کتابخانه‌ی کلاس ما ، . . . فریده حیدرقره شیران

در این فایل 5 سوال فارسی از درس 1 تا 4 فارسی دوم دبستان گذاشته شده است .

نمونه سوالات کتابخانه‌ی کلاس ما ، . . . فریده حیدرقره شیران

در فایل زیر نمونه سوالات کتابخانه ی کلاس ما ،مسجد محله ما ، خرس کوچولو و مدرسه ی خرگوش ها گذاشته شده است

فریده حیدر قره شیران
تهيه شده توسط : فریده حیدر قره شیران