درسنامه کتابخانه کلاس ما ،. مدرسه خرگوش - فریده حیدرقره شیران

در فایل زیر درسنامه فارسی دوم دبستان از درس 1 تا 4 گذاشته شده است

درسنامه کتابخانه کلاس ما ،.  مدرسه خرگوش - فریده حیدرقره شیران

با اضافه کردن پیشوند «هم» به بعضی از کلمات، کلماتی با معنای جدید ساخته می‌شود.

مانند:

هم + بازی =  هم‌بازی

 هم + کار = هم‌کار

فریده حیدر قره شیران
تهيه شده توسط : فریده حیدر قره شیران