املای لغات با معنی- فارسی 11هنرستان- فریبا رئوفی

فارسی آزمون 1مرداد 11هنرستان ، نگاه به گذشته است و از فارسی و نگارش1که برای دهم هنرستان است، سوال داده می‌شود.

املای لغات با معنی-  فارسی 11هنرستان-  فریبا رئوفی

فارسی آزمون 1مرداد 11هنرستان ، نگاه به گذشته است و  از فارسی و نگارش1که برای دهم هنرستان است، سوال داده می شود. لغات املایی درس‌های ستایش، 1 و 3 که در مبحث این آزمون است، در جدول  آورده شده است.

4/2/2023 8:52:30 AM