تاریخ هنر ایران- سپیده دم هنر و تمدن فلات ایران- فاطمه منعمی

خلاصه: مباحث این درسنامه مربوط به درس اول کتاب تاریخ هنر 00 مطرح م یشود. /5/ ایران م یباشد و در آزمون 1

تاریخ هنر ایران- سپیده دم هنر و تمدن فلات ایران- فاطمه منعمی

خلاصه: مباحث این درسنامه مربوط به درس اول کتاب تاریخ هنرمی باشد که در آزمون 1 مرداد مطرح می شود.

نویسنده: فاطمه منعمی- رتبه 3- گرافیک شریعتی

3/26/2023 12:17:55 AM