معرفی کتاب آبی جامع زیست شناسی

این کتاب در دو جلد سوال و پاسخ تشریحی است. هر سه مقطع دهم، یازدهم و دوازدهم را شامل می‌شود.

معرفی کتاب آبی جامع زیست شناسی

معرفی کتاب آبی جامع زیست شناسی:

این کتاب در دو جلد سوال و پاسخ تشریحی است. 

هر سه مقطع دهم، یازدهم و دوازدهم را شامل می شود.

منطبق بر کتاب درسی زیست ۱ چاپ ۹۸، زیست ۲ چاپ ۹۹ و زیست ۳ چاپ ۱۴۰۰ است. 

بر اساس هر گفتار کتاب درسی دهم تا دوازدهم درسنامه ها به صورت نمودار درختی مطرح شده است و هم چنین تست ها زیر هر گفتار مطرح شده است. 

در پایان هر فصل نیز آزمونکی برای مرور کل نکات ذکر شده است. 

ترتیب چیدمان تست ها در هر گفتار کتاب درسی ساده به دشوار است. 

منبع تست این کتاب، کنکورهای ۹۲ تا ۹۹ (البته منطبق شده بر نظام جدید) است، بعلاوه از تست های استاندارد آزمون های کانون در نظام جدید برای پوشش حداکثری مطالب استفاده شده است.

 به دلیل اهمیت درس زیست در هر گفتار تعدادی تست تالیفی منطبق بر شکل و متن آن گفتار نیز مطرح شده است.

 در پاسخ های تشریحی به تشریح تمام گزینه ها پرداخته شده است.


لینک  مشاهده و خرید کتاب: https://www.kanoonbook.ir/store/book/1353