سوالات چالشی زبان تخصصی کنکور منحصراً زبان 1400

سوالات چالشی زبان تخصصی کنکور منحصراً زبان 1400 را مشاهده نمایید.

سوالات چالشی زبان تخصصی کنکور منحصراً زبان 1400

سوالات چالشی زبان تخصصی کنکور منحصراً زبان 1400 را مشاهده نمایید.

دانش آموزان و دبیران گرامی لطفا در قسمت کامنت های زیر همین مطلب نظر خود را درباره ی هر یک از سوال های چالشی بنویسید و استدلال های خود را مطرح کنید . حتما نظرات شما به آمادگی بیشتر دانش آموزان برای پاسخ دادن به سوال های دام دار و چالشی کمک خواهد کرد .


3 دبير گزينه دو - 23 دبير گزينه چهار


21 دبير گزينه يک - 2 دبير گزينه دو - 2 دبير گزينه چهار


3 دبير گزينه يک - 23 دبير گزينه سه


3 دبير گزينه يک - 23 دبير گزينه سه

22 دبير گزينه يک - 3 دبير گزينه سه


3 دبير گزينه يک - 23 دبير گزينه دو5 دبير گزينه سه - 21 دبير گزينه چهار


 23 دبير گزينه سه - 3 دبير گزينه چهار


 3 دبير گزينه يک - 22 دبير گزينه سه
3 دبير گزينه يک - 23 دبير گزينه سه3 دبير گزينه يک - 23 دبير گزينه دو3 دبير گزينه يک - 3 دبير گزينه دو - 20 دبير گزينه سه
دانش آموزان و دبیران گرامی لطفا در قسمت کامنت های زیر همین مطلب نظر خود را درباره ی هر یک از سوال های چالشی بنویسید و استدلال های خود را مطرح کنید . حتما نظرات شما به آمادگی بیشتر دانش آموزان برای پاسخ دادن به سوال های دام دار و چالشی کمک خواهد کرد .