سوالات چالشی دروس عمومی کنکور منحصراً زبان 1400

سوالات چالشی دروس عمومی کنکور منحصراً زبان 1400 را مشاهده نمایید.

سوالات چالشی دروس عمومی کنکور منحصراً زبان 1400

سوالات چالشی دروس عمومی کنکور منحصراً زبان 1400 را مشاهده نمایید.


دانش آموزان و دبیران گرامی لطفا در قسمت کامنت های زیر همین مطلب نظر خود را درباره ی هر یک از سوال های چالشی بنویسید و استدلال های خود را مطرح کنید . حتما نظرات شما به آمادگی بیشتر دانش آموزان برای پاسخ دادن به سوال های دام دار و چالشی کمک خواهد کرد .


ادبیات ( 6 سوال )

17 دبير گزينه يک - 2 دبير گزينه دو


17 دبير گزينه دو - 3 دبير گزينه سه


 17 دبير گزينه دو - 3 دبير گزينه چهار


 7 دبير گزينه سه - 13 دبير گزينه چهار


 13 دبير گزينه يک - 2 دبير گزينه دو - 2 دبير گزينه سه - 3 دبير گزينه چهار


 3 دبير گزينه يک - 17 دبير گزينه سهعربی ( 1 سوال )


13 دبير گزينه دو - 46 دبير گزينه چهاردین و زندگی ( 7 سوال )

   10 دبير گزينه دو - 6 دبير گزينه چهار


 12 دبير گزينه يک - 3 دبير گزينه سه


13 دبير گزينه دو - 2 دبير گزينه سه


 5 دبير گزينه يک - 11 دبير گزينه چهار


 3 دبير گزينه دو - 2 دبير گزينه سه - 11 دبير گزينه چهار


 14 دبير گزينه سه - 2 دبير گزينه چهار


 2 دبير گزينه دو - 9 دبير گزينه سه - 5 دبير گزينه چهارزبان انگلیسی ( 2 سوال )

   45 دبير گزينه يک - 7 دبير گزينه دو3 دبير گزينه يک - 6 دبير گزينه سه - 43 دبير گزينه چهار  

دانش آموزان و دبیران گرامی لطفا در قسمت کامنت های زیر همین مطلب نظر خود را درباره ی هر یک از سوال های چالشی بنویسید و استدلال های خود را مطرح کنید . حتما نظرات شما به آمادگی بیشتر دانش آموزان برای پاسخ دادن به سوال های دام دار و چالشی کمک خواهد کرد .