سوالات چالشی دروس اختصاصی کنکور تجربی 1400

سوالات چالشی دروس اختصاصی کنکور تجربی 1400 مشاهده در لینک بالا...

سوالات چالشی دروس اختصاصی کنکور تجربی 1400

سوالات چالشی دروس اختصاصی کنکور تجربی 1400 را مشاهده نمایید.دانش آموزان و دبیران گرامی لطفا در قسمت کامنت های زیر همین مطلب نظر خود را درباره ی هر یک از سوال های چالشی بنویسید و استدلال های خود را مطرح کنید . حتما نظرات شما به آمادگی بیشتر دانش آموزان برای پاسخ دادن به سوال های دام دار و چالشی کمک خواهد کرد .زمین شناسی (11 سوال)

3 دبير گزينه يک - 19 دبير گزينه دو


7 دبير گزينه سه - 15 دبير گزينه چهار


17 دبير گزينه يک - 4 دبير گزينه چهار


11 دبير گزينه يک - 4 دبير گزينه دو - 5 دبير گزينه سه


17 دبير گزينه دو - 4 دبير گزينه سه


4 دبير گزينه يک - 3 دبير گزينه دو - 15 دبير گزينه سه


5 دبير گزينه دو - 15 دبير گزينه سه


17 دبير گزينه يک - 2 دبير گزينه دو - 3 دبير گزينه سه


2 دبير گزينه سه - 19 دبير گزينه چهار


2 دبير گزينه يک - 19 دبير گزينه سه


12 دبير گزينه دو - 6 دبير گزينه سه - 3 دبير گزينه چهارریاضی (7 سوال)

174 دبير گزينه دو - 18 دبير گزينه سه - 2 دبير گزينه چهار


27 دبير گزينه دو - 161 دبير گزينه سه


5 دبير گزينه يک - 20 دبير گزينه دو - 4 دبير گزينه سه - 162 دبير گزينه چهار


7 دبير گزينه يک - 23 دبير گزينه دو - 152 دبير گزينه سه - 3 دبير گزينه چهار


23 دبير گزينه يک - 163 دبير گزينه دو


118 دبير گزينه يک - 33 دبير گزينه دو - 10 دبير گزينه سه - 30 دبير گزينه چهار


11 دبير گزينه يک - 14 دبير گزينه دو - 2 دبير گزينه سه - 29 دبير گزينه چهار


زیست شناسی (13 سوال)

2 دبير گزينه يک - 200 دبير گزينه دو - 31 دبير گزينه سه


8 دبير گزينه يک - 25 دبير گزينه سه - 199 دبير گزينه چهار


16 دبير گزينه يک - 173 دبير گزينه دو - 41 دبير گزينه سه - 3 دبير گزينه چهار


73 دبير گزينه يک - 157 دبير گزينه دو - 3 دبير گزينه سه


206 دبير گزينه يک - 8 دبير گزينه دو - 4 دبير گزينه سه - 15 دبير گزينه چهار


10 دبير گزينه يک - 7 دبير گزينه دو - 9 دبير گزينه سه - 208 دبير گزينه چهار


171 دبير گزينه يک - 61 دبير گزينه دو


2 دبير گزينه يک - 33 دبير گزينه دو - 133 دبير گزينه سه - 66 دبير گزينه چهار


5 دبير گزينه يک - 205 دبير گزينه دو - 22 دبير گزينه چهار


145 دبير گزينه يک - 66 دبير گزينه دو - 19 دبير گزينه سه - 2 دبير گزينه چهار


6 دبير گزينه دو - 106 دبير گزينه سه - 119 دبير گزينه چهار


13 دبير گزينه يک - 202 دبير گزينه دو - 10 دبير گزينه سه - 8 دبير گزينه چهار


155 دبير گزينه يک - 3 دبير گزينه دو - 55 دبير گزينه سه - 21 دبير گزينه چهار


فیزیک (5 سوال)

23 دبير گزينه دو - 189 دبير گزينه سه - 8 دبير گزينه چهار


24 دبير گزينه سه - 198 دبير گزينه چهار


2 دبير گزينه يک - 200 دبير گزينه دو - 3 دبير گزينه سه - 18 دبير گزينه چهار


2 دبير گزينه يک - 169 دبير گزينه دو - 51 دبير گزينه سه


199 دبير گزينه يک - 10 دبير گزينه دو - 5 دبير گزينه سه - 8 دبير گزينه چهار


شیمی (13 سوال)

12 دبير گزينه يک - 21 دبير گزينه دو - 178 دبير گزينه سه - 16 دبير گزينه چهار


12 دبير گزينه يک - 175 دبير گزينه دو - 39 دبير گزينه سه


15 دبير گزينه يک - 200 دبير گزينه دو - 9 دبير گزينه سه - 2 دبير گزينه چهار


20 دبير گزينه دو - 195 دبير گزينه سه - 10 دبير گزينه چهار


9 دبير گزينه يک - 144 دبير گزينه دو - 74 دبير گزينه سه


2 دبير گزينه يک - 26 دبير گزينه دو - 197 دبير گزينه سه - 2 دبير گزينه چهار


2 دبير گزينه يک - 30 دبير گزينه دو - 193 دبير گزينه سه


30 دبير گزينه يک - 196 دبير گزينه سه


3 دبير گزينه دو - 86 دبير گزينه سه - 138 دبير گزينه چهار


199 دبير گزينه يک - 27 دبير گزينه سه


12 دبير گزينه يک - 41 دبير گزينه دو - 173 دبير گزينه سه


3 دبير گزينه يک - 198 دبير گزينه دو - 24 دبير گزينه چهار


153 دبير گزينه دو - 71 دبير گزينه سه