سوالات چالشی دروس عمومی کنکور ریاضی و انسانی 1400

سوالات چالشی دروس عمومی کنکور ریاضی و انسانی 1400 را مشاهده نمایید.

سوالات چالشی دروس عمومی کنکور ریاضی و انسانی 1400

سوالات چالشی دروس عمومی کنکور ریاضی و انسانی 1400 را مشاهده نمایید.دانش آموزان و دبیران گرامی لطفا در قسمت کامنت های زیر همین مطلب نظر خود را درباره ی هر یک از سوال های چالشی بنویسید و استدلال های خود را مطرح کنید . حتما نظرات شما به آمادگی بیشتر دانش آموزان برای پاسخ دادن به سوال های دام دار و چالشی کمک خواهد کرد .


کنکور ریاضی :


ادبیات ( 5 سوال )

9 دبير گزينه سه - 44 دبير گزينه چهار

35 دبير گزينه دو - 9 دبير گزينه سه - 9 دبير گزينه چهار

6 دبير گزينه دو - 47 دبير گزينه چهار

21 دبير گزينه يک - 2 دبير گزينه دو - 30 دبير گزينه چهار

6 دبير گزينه يک - 47 دبير گزينه چهار


عربی ( 4 سوال )

43 دبير گزينه يک - 51 دبير گزينه سه - 7 دبير گزينه چهار

22 دبير گزينه يک - 79 دبير گزينه چهار

9 دبير گزينه سه - 90 دبير گزينه چهار


9 دبير گزينه يک - 2 دبير گزينه دو - 90 دبير گزينه سه


معارف ( 1 سوال )

13 دبير گزينه سه - 34 دبير گزينه چهار


کنکور انسانی :


ادبیات ( 8 سوال )

4 دبير گزينه دو - 2 دبير گزينه سه - 9 دبير گزينه چهار

2 دبير گزينه دو - 8 دبير گزينه سه - 6 دبير گزينه چهار


3 دبير گزينه دو - 9 دبير گزينه سه - 4 دبير گزينه چهار

14 دبير گزينه يک - 2 دبير گزينه سه

5 دبير گزينه يک - 11 دبير گزينه دو

3 دبير گزينه يک - 2 دبير گزينه دو - 11 دبير گزينه چهار

2 دبير گزينه سه - 14 دبير گزينه چهار

14 دبير گزينه دو - 2 دبير گزينه چهار


عربی ( 1 سوال )

31 دبير گزينه يک - 3 دبير گزينه دو - 2 دبير گزينه سه - 7 دبير گزينه چهار


معارف (4 سوال )

5 دبير گزينه سه - 8 دبير گزينه چهار

3 دبير گزينه يک - 10 دبير گزينه سه


6 دبير گزينه يک - 5 دبير گزينه دو

11 دبير گزينه يک - 2 دبير گزينه سه


زبان انگلیسی ( 1 سوال )

48 دبير گزينه يک - 6 دبير گزينه سه


دانش آموزان و دبیران گرامی لطفا در قسمت کامنت های زیر همین مطلب نظر خود را درباره ی هر یک از سوال های چالشی بنویسید و استدلال های خود را مطرح کنید . حتما نظرات شما به آمادگی بیشتر دانش آموزان برای پاسخ دادن به سوال های دام دار و چالشی کمک خواهد کرد .