ابزار مهم برای مرور

تست نشانه دار تست هایی که بلد نیستید و تست هایی که غلط میزنید را نشانه دار کنید، این تست‌ها برای مرور درس هایی مثل ریاضی، شیمی، فیزیک و قواعد عربی خیلی کمک کننده هستند. 2 حاشیه نویسی و هیلایت ها

ابزار مهم برای مرور

1 تست نشانه دار

تست هایی که بلد نیستید و تست هایی که غلط میزنید را نشانه دار کنید، این تست ها برای مرور درس هایی مثل ریاضی، شیمی، فیزیک و قواعد عربی خیلی کمک کننده هستند.

2 حاشیه نویسی و هیلایت ها

در درس هایی مثل شیمی یا دینی نوشتن نکات تست ها و درسنامه ها درحاشیه کتاب و مشخص کردن بخش های مهم متن کتاب در مرور به شما کمک میکنند.

3 خلاصه نویسی

ریاضی، فیزیک ، شیمی درس هایی هستند که بایدنکات مهم جزوه و درسنامه ها در آن ها نوشته شوند.

4 تست های آزمون آزمایشات

قبل از شروع هر آزمون به آزمون های گذشته سر بزنید و تست هایی را که غلط حل شدند را بررسی کنید.

5 آزمون

آزمون خیلی برای شما مفید خواهد بود و به شما کمک میکند درس ها را به روش بازیابی و فعال مرور کنید و هم خیلی واضح مشکلات را پیدا و حل کنید.

6 کتاب درسی

کتاب یکی از مهم ترین منابع برای مرور مطالب است و در درس هایی مثل شیمی و دینی حتما باید در مرور به کتاب هم مراجعه کنید.

3/30/2023 5:25:04 AM