فارسی و نگارش 2- انواع صفت بیانی – فریبا رئوفی

صفت بیانی برای توضیح یک واژه به کار می‌رود. واژه ای که وصف می‌شود، موصوف نامیده می‌شود.

فارسی و نگارش 2-  انواع صفت بیانی – فریبا رئوفی

فارسی و نگارش 2-  انواع صفت بیانی – فریبا رئوفی

صفت بیانی برای توضیح  یک واژه به کار می رود. واژه ای که وصف می شود، موصوف نامیده می شود. پرکاربرترین انواع صفت بیانی عبارت اند از:‌ 1 – صفت مطلق    2-صفت فاعلی   3- صفت مفعولی    4- صفت لیاقت  5- صفت نسبی  

در جدول زیر نمونه هایی از ساخت این صفت ها آورده شده است .

صفت لیاقت

صفت مفعولی

صفت فاعلی

بن ماضی

بن مضارع

فعل

خواندنی

خوانده

خوانا

خواند

خوان

خواندن

شکستنی

شکسته

شکننده

شکست

شکن

شکستن

گفتنی

گفته

گویا

گفت

گو

گفتن

شنیدنی

شنیده

شنونده

شنید

شنو

شنیدن

ساختنی

ساخته

سازنده

ساخت

ساز

ساختن

شناختنی

شناخته

شناسا

شناخت

شناس

شناختن

فریبا رئوفی- مستندسازی آزمون

4/2/2023 9:06:47 AM