فیلم حل چند سوال مهم از توابع نمایی و لگاریتمی- مهدی ملارمضانی

با سلام در ادامه به حل چند سوال مهم از مبحث توابع نمایی و لگاریتمی پرداخته می‌شود.

فیلم حل چند سوال مهم از توابع نمایی و لگاریتمی- مهدی ملارمضانی

با سلام

 در ادامه به حل چند سوال مهم از مبحث توابع نمایی و لگاریتمی پرداخته می شود.