ویژگی کتاب ریاضی دان کوچک

کتاب کمک آموزشی است که دانش آموز میتواند از آن در مدرسه و خانه استفاده کند ویژه سطوح مختلف یادگیری تنظیم شده است و شامل سوالات شناسنامه دار است.

ویژگی کتاب ریاضی دان کوچک

 کتاب کمک آموزشی است که دانش آموز میتواند از آن در مدرسه و خانه استفاده کند  ویژه سطوح مختلف یادگیری تنظیم شده است و شامل سوالات شناسنامه دار است.

در ابتدای هر درس خلاصه ای از نکته های مهم آورده شده که دانش آموز را قادر به پاسخ سوالات جای خالی و چهارگزینه ای و صحیح غلط و پرسش های تشریحی میکند و در هر درس انواع تیپ مختلف سوال است که به صورت صحیح غلط و چهارگزینه ای و پاسخ  کوتاه و کامل و ساده و دشوار و متوسط میباشد.

در انتهای هر فصل یک آزمون با انواع سوال مختلف وجود دارد که دانش آموز بتواند ارزیابی از آموخته های خود از درس  های آن فصل داشته باشد تا با توجه به اهداف آموزشی آن درس خود را قبل از معلم به ارزیابی دانسته های خود پرداخت ودر انتها یک گام فراتر از کتاب نیز وجود دارد که دانش آموز بتواند به حل سوالات دشوارتر از آن نیز بهره ببرند.