کتاب سه سطحی مطالعات اجتماعی و هدیه‌های آسمان سوم دبستان

تعیین میزان دشواری سوالات براساس داده‌های آماری آزمون‌های کانون است و مطابق با سلیقه مولف چیده نشده است.

کتاب سه سطحی مطالعات اجتماعی و هدیه‌های آسمان سوم دبستان

 در کتاب سه سطحی مطالعات اجتماعی و هدیه‌های آسمان سوم دبستان تعداد 400 سوال در قالب سه سطح نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر آورده شده است. 

این کتاب مطابق با کتاب درسی و به ترتیب درس‌های کتاب درسی چیده شده است. در ابتدای کتاب سوالات درس مطالعات اجتماعی و در ادامه سوالات درس هدیه‌های آسمان را داریم. با توجه به ماهیت این دو درس که اغلب مطالب باید به خاطر سپرده شود و نیاز است که دانش آموز تمام محتوای کتاب را به صورت سوال یاد بگیرد نیاز است که این کتاب در کنار کتاب درسی برای تمرین بیشتر استفاده شود.

ویژگی های مهم این کتاب به شرح زیر است :

ویژگی نخست، این که سؤالها، در سه سطح تنظیم شده‌اند: سؤالهای نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر. بنابراین نیمی از دانش‌آموزان، مخاطب این کتاب هستند یعنی دانش‌آموزانی با نمره‌ی بین 14 تا 20 در مدرسه و با ترازهای بیش از 4750 در آزمون‌های کانون.

119سوال نسبتا دشوار
136دشوار
145دشوارتر

ضریب توازن
( بر اساس صفحه) :2 پرسش چهارگزینه ای به ازای هر صفحه از کتاب درسی

سایر ویژگی‌های کتاب به صورت زیر است :

* این کتاب شامل سوالات منتخب آزمون‌های کانون در طول سه سال گذشته است.همه‌ی سوالات به دانش آموز کمک می‌کنند تابتواند کلیه مفاهیم کتاب درسی را به خوبی به ذهن بسپارد.

*سوالات براساس سطح دشواری چیده شده‌اند. تعیین میزان دشواری سوالات براساس داده‌های آماری آزمون‌های کانون است و مطابق با سلیقه مولف چیده نشده است.پس اعتماد دانش آموز به سطح دشواری سوالات بیشتر است زیر براساس نظر یک یا چند نفر مشخص نشده است.

* کنار هر سوال داده‌های آماری وجود دارد که نشان می دهد هر سوال مربوط به کدام آزمون است. چند درصد دانش آموزان برای پاسخ دادن به سوال مراجعه کرده‌اند و چند درصد از این افراد توانسته‌اند پاسخ درست به سوال بدهند.

*همه‌ی سوالات دارای پاسخ تشریحی کامل هستند طوری‌که جای هیچ‌گونه ابهامی برای دانش آموز به جای نمی‌گذارد.

* برای تمرین این کتاب می‌ توانید ابتدا به سوالات نسبتاً دشوار و سپس به سوالات دشوار و دشوارتر پاسخ بدهید.

https://www.kanoonbook.ir/store/book/1397