درس اقتصاد مبحث(شاخص دهک‌ها و مالیات) با رتبه برترکنکور انسانی

در این مطلب مبحث(شاخص دهک‌ها و مالیات) درس اقتصاد توسط "معین افسر ، رتبه 10 منطقه 3 ، دانشجوی حقوق شهید بهشتی - پشتیبان ویژه قلم چی" ارائه شده است.

درس اقتصاد مبحث(شاخص دهک‌ها و مالیات) با رتبه برترکنکور انسانی

در این مطلب مبحث(شاخص دهک ها و مالیات) درس اقتصاد توسط "معین افسر ، رتبه 10 منطقه 3 ، دانشجوی حقوق شهید بهشتی - پشتیبان ویژه قلم چی" ارائه شده است.


شاخص دهک ها 

یکی از معیارهای سنجش وضعیت توزیع درآمد، شاخص دهکهاست. 

برای تشکیل این معیار:

 1.مردم کشور را به ده گروه جمعیتی مساوی تقسیم میکنیم.

 2 .در این طبقه بندی، سطح درآمد از کمترین به بیشترین مدنظر قرار میگرید. 

3. گروه اول که 10 درصد اولیّه جمعیت را تشکیل میدهند، کم ترین درصد درآمد ملی و10 درصد آخر، بیش ترین درصد درآمد ملی را دارند. 

4.سهم هر دهک از سهم دهم ماقبل خود بزرگتر یا مساوی و از سهم دهک بعدی،کوچکتر یا مساوی خواهد بود. 

5. مجموع سهم تمامی دهکها برابر با 100 خواهد بود.

 6 .برای به دست آوردن شاخصی برای مقایسه وضعیّت توزیع درآمد، از روش تقسیمسهم دهک دهم بر سهم دهک اول استفاده میکنیم. 

هرچه این نسبت پایین تر، توزیع درآمد عادلانه تر و بالعکس.


مالیات 

انواع نرخ های مالیاتی :

 1.نرخ ثابت مالیات: در این نوع مالیات، میزان مالیات پرداختی افراد متناسب با تغییر درنرخ درآمد یا دارایی آنها، کم و زیاد میشود. 

نرخ مالیات در مقادیر مختلف درآمد یکسان است و تغییری نمیکند.

 2.نرخ تصاعدی مالیات: در این نوع مالیات، نرخ مالیات با افزایش یا کاهش درآمد تغییر میکند. افراد با درآمدهای بیشتر، با نرخ بیشتر و افراد با درآمدهای پایین تر، با نرخ کمتریمالیات میپردازند.

 در واقع، نرخ مالیات با افزایش درآمد یا دارایی ، زیاد و برعکس با کاهشدرآمد یا دارایی کم میشود.

نرخ تصاعدی مالیات در تعدیل درآمد و ثروت افراد جامعه مؤثر است.

نرخ تصاعدی به دو صورت تصاعدی کلی و تصاعدی طبقه ای اعمال میشود:

نرخ تصاعدی کلی مالیات: در این نوع مالیات، تمامی درآمد شخص، مشمول نرخ جدیدمالیاتی میشود. 

نرخ تصاعدی طبقه ای: در این نوع مالیات، برخلاف نرخ تصاعدی کلی، با جزئی افزایش یا کاهش درآمد ، مالیات به شدت تغییر نمیکند.