نکات کنتراست ته رنگ - دوازدهم هنرستان

مبحث کنتراست مبانی هنر‌های تجسمی، یکی از مهم‌ترین مباحث این کتاب به شمار می‌رود. هفت نوع کنتراست رنگ وجود دارد که نکات هرکدام در یک پست به تدریج ارائه خواهد شد.

نکات کنتراست ته رنگ - دوازدهم هنرستان

مبانی هنر های تجسمی

*وقتی از کنتراست رنگ ها صحبت می شود، منظور وجود روابط و تأثیراتی است که هم تمایز میان رنگ ها و هم تأثیرات متقابل میان آن ها را از نظر بصری مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد. به این ترتیب وجود کنتراست میان رنگ ها صرفا به معنای وجود تضاد میان آن ها نیست؛ بلکه بررسی روابط و مقایسه میان آن هاست. رنگ ها نه تنها شدت و تأثیر گذاری یکدیگر را به کمک کنتراست تقویت می کنند، بلکه هم آوایی و همراهی با یکدیگر را نیز از طریق کنتراست به دست می آورند.

*مبحث کنتراست مبانی هنر های تجسمی، یکی از مهم ترین مباحث این کتاب به شمار می رود. هفت نوع کنتراست رنگ وجود دارد که نکات هرکدام در یک پست به تدریج ارائه خواهد شد.

منبع :