نکات قسمت اول درس دوم علوم چهارم دبستان(مخلوط ها)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نکات قسمت اول درس دوم علوم چهارم دبستان(مخلوط ها)می باشد ، مطالعه‌ی این نکات و حل مثال‌های موجود در آن به یادگیری این مبحث کمک می‌کند.

نکات قسمت اول درس دوم علوم چهارم دبستان(مخلوط ها)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نکات قسمت اول درس دوم علوم چهارم دبستان(مخلوط ها)می باشد ، مطالعه ی این نکات و حل مثال های موجود در آن به یادگیری این مبحث کمک می کند.

1-مطابق با سرفصل های کتاب درسی

2-همراه با مثال برای یادگیری بهتر