بازه‌های ترازی کانونی پارسال (کنکور98) چه رتبه هایی کسب کردند؟

برای دقت و اطمینان بیشتر در این جدول چارک بالا و چارک پایین رتبه‌ها ذکر شده است. این بدین معناست که در هر بازه یک چهارم دانش آموزان آن باره‌های ترازی

بازه‌های ترازی کانونی پارسال (کنکور98) چه رتبه هایی کسب کردند؟

بازه های ترازی کانونی پارسال (کنکور98) چه رتبه هایی کسب کردند؟

این جدول به شما نشان می دهد دانش آموزان کانونی بازه های مختلف ترازی ، در کنکور 98 و در مناطق 1 ، 2 و 3 چه رتبه هایی کسب کرده اند.

برای دقت و اطمینان بیشتر در این جدول چارک بالا و چارک پایین رتبه ها ذکر شده است. این بدین معناست که در هر بازه یک چهارم دانش آموزان آن بازه های ترازی ، رتبه های بهتر از چارک بالا بدست آورده اند و از سوی دیگر ، رتبه ی یک چهارم دانش آموزان در هر بازه ترازی از اعداد درج شده در چارک پایین بیشتر شده است.

ضمنا توجه کنید که این اعداد مربوط به دانش آموزانی کانونی پارسال است و امسال ممکن است رتبه ها متفاوت باشد.

هم چنین می توانید فایل باکیفیت با فرمت PDF را از بخش فایل های ضمیمه دریافت کنید. 2/3/2023 5:15:12 PM