نکات درس عناصر و جزئیات _ 7 شهریور 99

ساختمان سازی بر روی زمین‌های رسی و گل آهکی، لایی، لجنی و خاک دستی توصیه نمی‌شود.

نکات درس عناصر و جزئیات _ 7 شهریور 99

نکات درس عناصر و جزئیات برای آزمون 7 شهریور 99