نکات درس مبانی هنرهای تجسمی _ 7 شهریور 99

مثال : نقطه، خط، سطح، رنگ، شکل، بافت، اندازه و تیرگی و روشنی.

نکات درس مبانی هنرهای تجسمی _ 7 شهریور 99

نکات درس مبانی هنرهای تجسمی برای  آزمون 7 شهریور 99