برترین‌های دروس اختصاصی وعمومی در شهر ومقطع شما(آزمون17 مرداد)

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده است که در آزمون 17 مرداد چند از 10 درس هایشان بیش از6 باشد.

برترین‌های دروس اختصاصی وعمومی در شهر ومقطع شما(آزمون17 مرداد)

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده است که در آزمون 17 مرداد چند از 10 درس هایشان بیش از6 باشد.


فایل های ضمیمه را دانلود کنید

6/3/2023 2:23:02 AM
Menu