معما (رمز گوشی فرنوش چه عددی است؟)- میلاد منصوری

با توجه به اطلاعاتی که صورت معما در اختیارتون میذاره، رمز گوشی فرنوش را حدس بزنید.

معما (رمز گوشی فرنوش چه عددی است؟)- میلاد منصوری


پاسخ معما را حدس بزنید.

مطالب مرتبط

6/2/2023 7:56:14 PM
Menu