برترین‌های دروس اختصاصی وعمومی در شهر ومقطع شما (آزمون 20 تیر)

این جدول ابتدا بر اساس نام شهر و سپس بر اساس میانگین درصد دانش آموزان مرتب شده است.

برترین‌های دروس اختصاصی وعمومی در شهر ومقطع شما (آزمون 20 تیر)

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده است که در آزمون 20 تیر نمره ی درس آنها بیش از 60 درصد است.

این جدول ابتدا بر اساس نام شهر و سپس بر اساس میانگین درصد دانش آموزان مرتب شده است.


فایل های ضمیمه را دانلود کنید

6/10/2023 5:23:41 AM
Menu