محمدجواد قورچیان: شناخت انواع (را)

در این مطلب، شناختی بر انواع (را) که یکی از مباحث مهم دستور زبان هست، به دست می‌آورید.

محمدجواد قورچیان: شناخت انواع (را)

به نام خالق دانایی


در مبحث دستور، شناخت انواع (را) و آشنایی با کاربرد هر یک اهمیت زیادی دارد. برخی از انواع مهم (را) عبارتند از:


نشانۀ مفعول: این (را) پس از مفعول می‌آید.

مثال: بلبل مست راه در بستان یافت / روی گل و جام باده را خندان یافت

فعل (یافت) در مصراع دوم چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند است و (روی گل و جام باده) مفعول آن.حرف اضافه: (را) گاهی در متون گذشته به عنوان حرف اضافه به‌کار می‌رفته است.

مثال: در خواب بُدم مرا خردمندی گفت / کز خواب کسی را گل شادی نشکفت

برای کسی در خواب گل شادی شکوفا نشد.


گویند قرابه گر مسلمان نبود / او را تو چه گویی که کدو می‌سازد

چرا به او می‌گویی.فک اضافه: این (را) میان مضاف و مضاف‌الیه فاصله می‌اندازد و معمولا باعث می‌شود که مضاف‌الیه بر مضاف تقدم یابد.

مثال: بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم / فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

سقف فلک را بشکافیم.


تا سلسلۀ ایوان بگسست مداین را / در سلسه شد دجله چون سلسله شد پیچان

سلسلۀ ایوان مداین بگسست.


علاوه بر موارد ذکر‌شده، موارد دیگری نظیر ( نشانۀ مالکیت، نشانۀ قید، نشانۀ قسم و...) نیز وجود دارد.


و به عنوان نکتۀ پایانی می‌توان گفت که توجه به نوع گذر و یا ناگذر بودن فعل جمله، تا حدودی به تشخیص نوع (را) کمک می‌کند.شاد و پیروز باشید

محمدجواد قورچیان / مسئول درس ادبیات گروه آزمون

3/30/2023 4:36:10 AM