دانلود تمام سوالات امتحان نهایی - دین و زندگی - به تفکیک مباحث

🎁 کاری که من برای شما کردم این است که تمام سوالات امتحان نهایی سال 1398 1399 1400 و حتی سال‌های قبل‌تر را جمع آوری کردم!

دانلود تمام سوالات امتحان نهایی - دین و زندگی - به تفکیک مباحث

‼️در سال 1402 تنها سوابق تحصیلی سال دوازدهم با تاثیر قطعی و به میزان 40 درصد تاثیر دارد‼️

 این قانونی بود که رسما تصویب شد و حالا علاوه بر اینکه باید روی کنکور تمرکز کنید، باید روی امتحانات نهایی خودتان هم تمرکز داشته باشید که بهترین نمره را بگیرید.

🥇 بهترین روش برای کسب بهترین نتایج در امتحانات نهایی، این است که تمام نمونه سوالات امتحان نهایی را هم زمان که درس هایتان را پیش می برید، مطالعه و تمرین کنید.

🎁 کاری که من برای شما کردم این است که تمام سوالات امتحان نهایی سال 1398 1399 1400 و حتی سال های قبل تر را جمع آوری کردم!

🎯 این مطالب هر هفته آپدیت می‌شوند و می‌توانید تمام سوالات امتحان نهایی هر درس را به تفکیک مبحث دانلود کنید.

🤍 با ما همراه باشید.

♦️      دانلود تمام سوالات امتحان نهایی دوازدهم     ♦️

مهدی خداوندلو

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رتبه 470 کنکور تجربی
🕌 دانلود مستقیم تمام سوالات امتحان نهایی دین و زندگی 🕌🕌 درس 1
هستی بخش
📥 دانلود مستقیم فایل پی‌دی‌اف


🕌 درس 2
یگانه بی‌همتا
📥 دانلود مستقیم فایل پی‌دی‌اف


🕌 درس 3
توحید و سبک زندگی
📥 دانلود مستقیم فایل پی‌دی‌اف


🕌 درس 4
فقط برای تو
📥 دانلود مستقیم فایل پی‌دی‌اف


🕌 درس 5
قدرت پرواز
📥 دانلود مستقیم فایل پی‌دی‌اف


🕌 درس 6
سنت‌های خداوند در زندگی
📥 به زودی ...


🕌 درس 7
بازگشت
📥 به زودی ...


🕌 درس 8
زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام الهی
📥 به زودی ...


🕌 درس 9
پایه‌های استوار
📥 به زودی ...


🕌 درس 10
تمدن جدید و مسئولیت ما
📥 به زودی ...

🔶      درس پنجم: قدرت پرواز     🔶

❓ 1- ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ارﺗﺒﺎط دارد؟


اﻟﻒ) ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻗﻞ ﻣﺮ ﮐﻠﻮﺧﯽ را زﻧﺪ؟

۱) ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻢ

ب) اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدا اﯾﻦ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ آن ﮐﻨﻢ

2) ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی

ج) ﮔﺮ ﻧﺒﻮدی اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺷﺮم ﭼﯿﺴﺖ؟

3) اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ

ز) اﺣﮑﺎم


اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺮداد 1401 - ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎه دﻫﯿﺪ:

❓ 2- ﻣﯿﺎن ﺑﻌﺪ ﻓﺮدی و ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﭼﻪ راﺑﻄﻪ ای وﺟﻮد دارد؟

❓ 3- ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ در"ﭘﺮورش ﮔﻞ" از ﮐﺪام ﻧﻮع ﻋﻠﺖ اﺳﺖ؟

❓ 4- ﺳﻨﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ "زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﺎﻧﺪان و ﻏﺮق ﺷﺪﮔﺎن در ﮔﻨﺎه" ﮐﺪام اﺳﺖ؟

❓ 5- ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ راه اﺻﻼح و ﻣﻌﺎﻟﺠﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

❓ 6- ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﺪاﻟﺖ  ﻣﺤﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﻮد؟ (دو ﻣﻮرد)

❓ 7- زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. 

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺮداد 1401 - در ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی زﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﮥ ﺻﺤﯿﺢ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ:

❓ 8- ﺗﻼش ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎن داده اﺳﺖ دارای ﮐﺪام ﺣﺴﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

اﻟﻒ: ﻓﺎﻋﻠﻰ              ب: ﻓﻌﻠﯽ

❓ 9- ﺑﯿﺖ "ﻫﯿﭻ ﮔﻮﯾﯽ ﺳﻨﮓ را ﻓﺮدا ﺑﯿﺎ            ور ﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﻦ دﻫﻢ ﺑﺪ را ﺳﺰا؟" ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﺪام ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ؟

اﻟﻒ: ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی                                   ب: ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻢ

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ دی 1399 - درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮔﺰاره ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺎ (ص / غ) ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

❓ 10- اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺮک ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪه، از دروﻧﯽ آرام و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ص □   غ □

❓ 11- ﻧﯿﺎﯾﺶ و ﻋﺮض ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻃﻠﺐ ﯾﺎری از او ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺧﻼص، ﻏﻔﻠﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ص □   غ □

❓ 12- ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺎن، از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ و ﻓﺮﻣﺎن و ارادۀ اﻟﻬﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻬﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ.

ص □   غ □

❓ 13- اوﻟﯿﻦ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا (ص) ﻧﺎزل ﺷﺪ و آﻏﺎزﮔﺮ رﺳﺎﻟﺖ وی ﺑﻮد، درﺑﺎرۀ داﻧﺶ و آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﻮد.

ص □   غ □

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ دی 1399 - ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣﻞ دﻫﯿﺪ.

❓ 14- ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و اوﻟﯿﺎء دﯾﻦ ﻋﻠﯿﻬﻢ  اﻟﺴﻼم در ﺑﺮآوردن ﺣﺎﺟﺎت اﻧﺴﺎن ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮک و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﯿﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ؟

❓ 15- از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی وﺟﻮد اﺧﺘﯿﺎر در اﻧﺴﺎن، " ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻢ " را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

❓ 16- از ﺣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮای دور ﮐﺮدن اﻧﺴﺎن از ﺗﻮﺑﻪ، "ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﺮدن از رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ" را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ.

❓ 17- ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه زن در دورۀ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ.

❓ 18- ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻬﯽ و اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺸﺮی را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ دی 1400

 


 - ﮔﺰﯾﻨﮥ ﺻﺤﯿﺢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ:

❓ 19- راﺑﻄﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن را ﺗﺎ ﺣﺪّی ﻣﯽ ﺗﻮان، ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮد؟

اﻟﻒ) ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎز و ﺳﺎﻋﺖ              ب) ﻣﻮّﻟﺪ ﺑﺮق ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق

❓ 20- ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺟﻬﺎن از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن و ﺣﮑﻢ و ارادۀ اﻟﻬﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ............ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ.

اﻟﻒ) ﻗﻀﺎی اﻟﻬﯽ                          ب) ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻬﯽ

❓ 21- ﮔﺬر از ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻫﻠ ّﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ اﺳﻼم، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﻪ تغییر و ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﻮد؟

اﻟﻒ) تغییر در ﻧﮕﺮش اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﺗﺤﻮل در ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ

ب) تغییر در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺎدت

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1400

 


 - ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ:

❓ 22- اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﻮاﻫﺪ وﺟﻮد ............ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.

❓ 23- ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪن ﺑﺎر ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻼﮐﺖ اﺑﺪی، ﺳﻨﺖ ............ ﻧﺎم دارد.

❓ 24- ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ، ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﻪ ............ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

❓ 25- ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ (ص) ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه ............، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﻮن رﺷﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻮد.

❓ 26- ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ، ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﻮزۀ ............ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1400

 


 - ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺆال ﻫﺎی زﯾﺮ، ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

❓ 27- آﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ از اوﻟﯿﺎی اﻟﻬﯽ (ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم) در ﺑﺮآوردن ﺣﺎﺟﺎتِ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

❓ 28- ﻣﺨﻠﻮﻗﺎتِ ﺟﻬﺎن از ﭼﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻬﯽ و از ﭼﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻗﻀﺎی اﻟﻬﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

❓ 29- ﯾﮑﯽ از ﺣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦِ ﺗﻮﺑﻪ (ﺗﺴﻮﯾﻒ) اﺳﺖ را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ.

❓ 30- ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ در ﺻﺪر اﺳﻼم، ﺳﺪّ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ و ﺧﺮاﻓﻪ ﮔﺮاﯾﯽ را ﺷﮑﺴﺖ؟

❓ 31- از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺣﻮزۀ ﻋﺪل و ﻗﺴﻂ "اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ" را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺮداد 1400

 


 - ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

❓ 32- ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮﺣﯿﺪ در ............ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت، ﺟﺰ ﺑﻪ اﺟﺎزۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﻬﺎن ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ.

❓ 33- اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖِ ............ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ آن را در ﺧﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

❓ 34- ﺗﻮﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن را از ﻗﻠﺐ ﺧﺎرج ﮐﺮده و آن را ﺷﺴﺖ وﺷﻮ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ............ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

❓ 35- ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ (ص)، ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه  ............،  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﻮ ِن رﺷﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻮد.

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺮداد 1400❓36- ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻒ ﺑﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎر در ﻗﺴﻤﺖ ب ارﺗﺒﺎط دارد:


"اﻟﻒ"

"ب" (یک مورد اضافی است)

اﻟﻒ( دﭼﺎر ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺪن در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ

1) ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی

ب) اﻓﺴﻮس ﺧﻮردن از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه

2) ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻢ

ج) ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات داﻧﺴﺘﻦ ﺧﻮد در ﻋﻬﺪﺷﮑﻨﯽ

3) اﺣﺴﺎس ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ


4) اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1399

 


 - درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮔﺰاره ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺎ (ص / غ) ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ:

❓ 37 ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش ذاﺗﺎً ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.

ص □   غ □

❓ 38- در اﺳﻼم، اﺧﻼص ﺷﺮط ﻗﺒﻮﻟﯽ اﻋﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ دارد.

ص □   غ □

❓ 39- اﻧﺪازه، ﺣﺪود، وﯾﮋﮔﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮدات، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎی اﻟﻬﯽ اﺳﺖ.

ص □   غ □

❓ 40- ﺑﺮای اﻧﺴﺎن، ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﻮﺑﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ، ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻓﯿﻖ را ﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ.

ص □   غ □

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1399


✔️ 1-

 اﻟﻒ) ← ۲

ب) ← ۱

ج) ← ۳

✔️ 2- ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ

✔️ 3- ﻋﻠﻞ ﻋﺮﺿﯽ

✔️ 4- ﺳﻨﺖ اﻣﻼء و اﺳﺘﺪراج

✔️ 5- اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ ازﻣﻨﮑﺮ

✔️ 6- ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ در آن ﻣﻈﻠﻮم ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  آﺳﺎﻧﯽ ﺣﻖ ﺧﻮد را از ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ و اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

✔️ 7-

1)  ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه

2) ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻤﺪن ﻫﺎ

✔️ 8- ب

✔️ 9- اﻟﻒ

✔️ 10- غ

✔️ 11- ص

✔️ 12- غ

✔️ 13- ص

✔️ 14- ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و اوﻟﯿﺎی دﯾﻦ ﻋﻠﯿﻬﻢ  اﻟﺴﻼم در ﺑﺮآوردن ﺣﺎﺟﺎت اﻧﺴﺎن (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻔﺎ دادن) وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮک اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را از ﺧﻮد آن ﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﯿﻢ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺻﺮﻓﺎً از ﺧﺪا و اﻧﺠﺎم آن را ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اوﻟﯿﺎء از ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻋﯿﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ و ازاﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺛﺮ ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﯽ داروﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

✔️ 15- ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺟﻮاﻧﺐ آن را ﻣﯽ ﺳﻨﺠﯿﻢ و ﺳﭙﺲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ. ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ راه و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎر، ﮐﺪام  ﯾﮏ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ. دﺳﺖ آﺧﺮ، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻻزم، ﯾﮑﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

✔️ 16- اﺑﺘﺪا اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ اﯾﻦ وﻋﺪه ﮐﻪ "ﮔﻨﺎه ﮐﻦ و ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻦ" ﺑﻪ  ﺳﻮی ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او آﻟﻮده ﺷﺪ، از رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﺄﯾﻮﺳﺶ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ "آب ﮐﻪ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﭼﻪ ﯾﮏ وﺟﺐ، ﭼﻪ ﺻﺪ وﺟﺐ" در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر از ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﺮوﻧﺪۀ ﻋﻤﻠﻢ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻗﺪر ﺳﯿﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺑﻪ ام ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آدﻣﯽ، ﻫﺮﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ، اﮔﺮ واﻗﻌﺎً ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و ﻧﺎدم و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮد، ﺣﺘﻤﺎً ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ اش را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

✔️ 17- زﻧﺎن ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﮐﺎر داﺷﺘﻨﺪ، دﺳﺘﺮﻧﺞ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﭘﺪر ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای زﻧﺎن آزاد ﺑﻮد و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرﮔﯽ از زﻧﺎن در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ.

-  ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ، اﺻﻮﻻً ﺗﻠﻘﯽ درﺟﮥ دوم ﺑﻮدن زن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﻔﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد.

✔️ 18- در اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺸﺮی ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً از ﺣﻘﯿﻘﺖ درون اﻓﺮاد ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﻢ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن آن ﻫﺎ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻻزم ﺑﺮﺳﯿﻢ وﻟﯽ اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﯿﻢ ﺑﺮای آﮔﺎه ﺷﺪن از درون اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ دادن و ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﺎﻧﺪن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻤﺎﯾﻼت دروﻧﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ.

✔️ 19- (ب)

✔️ 20- (اﻟﻒ)

✔️ 21- (اﻟﻒ)

✔️ 22- اﺧﺘﯿﺎر

✔️ 23- اﻣﻼ و اﺳﺘﺪراج

✔️ 24- ﺣﺴﻨﺎت

✔️ 25- ﺧﺎﻧﻮاده

✔️ 26- ﻋﺪل و ﻗﺴﻂ 

✔️ 27- ﺧﻴﺮ - ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم (ص) و اوﻟﯿﺎی دﯾﻦ (ع) در ﺑﺮآوردن ﺣﺎﺟﺎت اﻧﺴﺎن (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻔﺎ دادن) وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮک اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را از ﺧﻮد آن ﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﯿﻢ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺻﺮﻓﺎً از ﺧﺪا و اﻧﺠﺎم آن را ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اوﻟﯿﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻋﯿﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ.

✔️ 28- ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺟﻬﺎن، ازآن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ ﻋﻠ ِﻢ ﺧﻮد اﻧﺪازه، ﺣﺪود، وﯾﮋﮔﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ آن ﻫﺎ راتعیین ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻬﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ازآن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن و ﺣﮑﻢ و ارادۀ اﻟﻬﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻗﻀﺎی اﻟﻬﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ.

✔️ 29- "ﺗﺴﻮﻳﻒ": از رﯾﺸﮥ "ﺳﻮف" و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﮐﺮدن و ﮐﺎر اﻣﺮوز را ﺑﻪ ﻓﺮدا اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﻓﺮد ﮔﻨﻬﮑﺎر داﺋﻤﺎً ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ "ﺑﻪ زودی ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ." و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را آن ﻗﺪر ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ در او ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺣﯿﻠﮥ ﺷﯿﻄﺎن، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﺟﻮاﻧﯽ و ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﺑﻪ داری، ﺑﺎﻻﺧﺮه در آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯽ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ دام اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﻋﺎدت ﺟﻮان ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮک ﮔﻨﺎه ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ ﮔﺮدد.

✔️ 30- ﻧﺰول ﺗﺪرﯾﺠﯽ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و دﻋﻮت ﻣﮑﺮر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﺮدورزی و داﻧﺶ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﺎی داﺋﻤﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا (ص) از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺳﺪّ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ و ﺧﺮاﻓﻪ ﮔﺮاﯾﯽ را ﺷﮑﺴﺖ.

✔️ 31- اﺳﺘﺤﮑﺎم و اﻗﺘﺪار ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﮐﺎرآﻣﺪ در ﻣﯿﺎن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺿﻌﯿﻒ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﺰوی ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﺪﻟﯽ در دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ. اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ، ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻋﺪاﻟﺖ در ﻫﻤﮥ اﺑﻌﺎد، ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺗﺤﺎد ﻣﻠّﯽ، اﻧﺴﺠﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﻣﻘﺪس اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

✔️ 32- وﻻﯾﺖ

✔️ 33- وﺟﺪاﻧﯽ (ﻣﺸﻬﻮد)

✔️ 34- ﭘﯿﺮاﯾﺶ (ﺗﺨﻠﯿﻪ)

✔️ 35- ﺧﺎﻧﻮاده 

✔️ 36-

اﻟﻒ) ← 2

ب) ← 3

ج) ← 1

✔️ 37- ص

✔️ 38- ص

✔️ 39- غ

✔️ 40- غ


🔷           مشاوره و پشتیبانی ویژه با من          🔷


♦️          فایل پی‌دی‌اف (PDF)           ♦️

دوستان عزیز، شما می‌توانید فایل پی‌دی‌اف این فصل و فصل‌های قبل را که شامل سوالات امتحان نهایی و پاسخ تشریحی رسمی آن‌ها می‌باشند را در انتهای همین مطلب دانلود کنید.💯موفق باشید!💯

🔵مهدی خداوندلو🔵

🟢دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رتبه 470 کنکور تجربی🟢

6/6/2023 9:58:13 AM
Menu