سوالات دام دار در درس تولید محتوا

سوالات دام دار در درس تولید محتوا در آزمون 15 آذر را اینجا ببینید

سوالات دام دار در درس تولید محتوا

آزمون 15 آذر در رشته شبکه و نرم افزار در مقطع دوازده سه سوال دام دار بود که به ترتیب شماره سوال ها 113-115- و120 بود که دانش آموزان را به اشتباه انداخته:

سوال 113در این سوال27 درصد دانش آموزان  به اشتباه  گزینه 3 را انتخاب کرده اند.

39 درصد دانش آموزان به اشتباه گزینه 2 را انتخاب کرده اند ، اینجا فقط بعد از نام دامنه باید نام پوشه ادمین وارد شود که دانش آموزان به اشتباه نام فروشگاه را هم وارد کرده اند.

دانش آموزان گزینه 2 و 3 را اشتباه انتخاب کرده اند.


5/30/2023 8:57:46 AM
Menu