جایگاه always کجای جمله زبان انگلیسی است؟

ایگاه always در جمله – از مهمترین نکات گرامری زبان انگلیسی که باید به آن توجه ویژه ای کرد

جایگاه always کجای جمله زبان انگلیسی است؟

جایگاه always کجای جمله زبان انگلیسی است؟جایگاه always در جمله – از مهمترین نکات گرامری زبان انگلیسی که باید به آن توجه ویژه ای کرد و محل قرار گرفتن کلمات در جمله است. در زبان انگلیسی با توجه به نوع کلمه محل قرار گرفتن آن در جمله نیز متفاوت است. در این مطلب به جایگاه always در جمله زبان انگلیسی می پردازیم.

Always

جایگاه always در جمله

کلمه ی always معمولاً پس از اولین فعل کمکی یا فعل وجهی و پیش از فعل اصلی می آید:

You should always be careful walking alone at night.

 موقعی که شب تنها پیاده راه می روید باید همیشه احتیاط کنید.

     .He always had a room of his own

همیشه یک اتاق برای خودش داشت.

He always wanted a room of his own.

همیشه دلش می خواست اتاقی برای خودش داشته باشد.

اما جمله های زیر غلط هستند:

He had / wanted always a room of his own.

You should be always careful walking alone at night.

 البته هرگاه یکی از صیغه های فعل to be  ، فعل اصلی جمله باشد، کلمه ی always بعد از آن می آید:

                      .I am always hungry

همیشه گرسنه ام.

 باید توجه داشت که این کلمه همواره با یک (l) و به صورت always نوشته می شود و صورت های allways یا all ways غلط هستند.

6/3/2023 5:57:48 PM
Menu