آمادگی آزمون 15 آذر دهم گرافیک و معماری- مبانی هنرهای تجسمی 2

ترکیب تعریـف: عاملی است که با سامان بخشیدن مؤثر به چگونگی چیدمان و نظم عناصر بصری در یک فضا و کادر مشخص براساس ذهنیت هنرمند و روابط تجسمی، ارتباط مؤثر با مخاطب برقرار می¬کند.

آمادگی آزمون 15 آذر دهم گرافیک و معماری- مبانی هنرهای تجسمی 2

ترکیب

تعریـف: عاملی است که با سامان بخشیدن مؤثر به چگونگی چیدمان و نظم عناصر بصری در یک فضا و کادر مشخص براساس ذهنیت هنرمند و روابط تجسمی، ارتباط مؤثر با مخاطب برقرار می­کند.

لازم است بدانیم یک ترکیب موفق دو نتیجه را به همراه دارد:

1- جلب توجه مخاطب و بیننده

2- رساندن پیام بصری هنرمند به مخاطب

در یک ترکیب، ارتباطی دو جانبه بین: 1- وجود عناصر و کیفیات بصری 2- شناخت و تجربه‌ی کافی هنرمند، شکل می‌گیرد.

n نکات:

× در یک ترکیب موفق، اجزا از کل اثر قابل تفکیک نیستند.

×  ترکیب علاوه بر گردآوردن عناصر و سامان‌دهی آن‌ها طبق قوانین، متضمن و مکمل‌ محتوای اثر نیز می‌باشد.

×  چگونگی ترکیب کردن عناصر بصری، مهم‌ترین مرحله برای سامان بخشیدن به یک طرح یا اثر تجسمی می‌باشد.

زمینه و کادر

در یک ترکیب وجود زمینه، برای ایجاد ارتباط بصری میان عناصر و معنی‌دار شدن شکل‌ها الزامی است. زیرا بدون وجود زمینه در یک اثرتجسمی نتایج زیر حاصل می‌شود:

1- عدم انتقال معنی شکل به مخاطب

2- عدم امکان وحدت بخشیدن به عناصر بصری

3- عدم ایجاد شکل و به دنبال آن عدم ایجاد فضای مثبت و منفی

 عوامل مؤثر در ایجاد یک ترکیب موفق بصری

در یک ترکیب موفق بصری، چهار عامل مهم تأثیرگذار است که عبارت‌اند از:

1- وجود تعادل بصری

2- وجود تناسب و هماهنگی میان عناصر مختلف یک ترکیب

3- وجود رابطه‌ی هماهنگ اجزا با کل و با موضوع اثر

4- کادر

n نکته: ساختار اصلی اثر، در ارتباط با کادر شکل می‌گیرد.

در شکل مقابل، وجود محور میانی تصویر، به عنوان مرکز ثقلی برای سنجیدن تعادل در ترکیب عمل می‌کند.

n نکته‌ی مهم: در بسیاری از آثار، ترکیب‌ها براساس ساختار هندسی شکل می‌گیرند.

l ساختار ترکیب هنرمندان مختلف

ساختار ترکیب در هنرمندان دوره‌های مختلف متفاوت بوده است که به شرح زیر می‌باشد:

هنرمندان رنسانس ï مثلث، دایره و چندضلعی

نقاشان ایرانی ï زیرساخت‌های دایره و منحنی

l انواع ترکیب

1- قرینه ï سامان‌دهی شکل‌ها و عناصر ترکیب، با توجه به محورهای افقی، عمودی و مورب

2- غیرقرینه ï سامان‌دهی شکل‌ها و عناصر ترکیب، براساس ارزش‌های بصری (رنگ، بافت، تیرگی و روشنی، بزرگی و جهت شکل)

n نکته‌: ترکیب قرینه، ساده‌ترین توازن بصری را ایجاد می‌کند.


کتاب جامع دهم هنرستان رشته گرافیک و نقشه‌کشی معماری

3/20/2023 7:25:38 PM