رشته «الکتروتکنیک» از دیدگاه رتبه 3 کنکور 98 هنرستان

محمد عصاری نائینی، رتبه 3 الکتروتکنیک از قم در مورد رشته خود می‌گوید.

رشته «الکتروتکنیک» از دیدگاه رتبه 3 کنکور 98 هنرستان

محمد عصاری نائینی - رتبه 3 الکتروتکنیک - قم

رشته الکتروتکنیک رشته‌ای است که از ترکیب چند رشته در زمینه برق به وجود آمده است که در هر کدام از آن‌ها کاربرد خاص و ویژه خود را دارد. این رشته در صنعت و توسعه شهری موثر است. 

آینده شغلی رشته الکتروتکنیک این است که می‌توان در زمینه‌های طراحی، ‌اجرا و نظارت فعالیت کرد که هر کدام از آن‌ها جداگانه یک منبع درآمد بسیار مناسب است.

6/5/2023 10:22:30 AM
Menu