محمدجواد یارعلی رتبه 6 تجربی و شهرام رحیمی رتبه 1 کنکور 86

محمدجواد یارعلی رتبه6تجربی منطقه 3 در جشن نخبگان 98 را مشاهده میکنید

محمدجواد یارعلی رتبه 6 تجربی و شهرام رحیمی رتبه 1 کنکور 86

تجلیل ازمحمدجواد یارعلی رتبه 6 تجربی منطقه 3 و شهرام رحیمی رتبه 1 کنکور 86 در جشن نخبگان 98 را مشاهده میکنید


6/9/2023 12:21:45 AM
Menu