پاسخ معما و هوش تصویری(قسمت‌های اول ،دوم و سوم)

پاسخ مسابقه‌ی معما و هوش تصویری(قسمت‌های اول ،دوم و سوم)_پنجم دبستان

پاسخ  معما و هوش تصویری(قسمت‌های اول ،دوم و سوم)

پاسخ قسمت اول مسابقه

.

.

.

اتاق پر از شیر_ چون شیر ها مدت ها پیش از گرسنگی مرده اند.پاسخ قسمت دوم مسابقه

.

.

.

پایین نردبان ایستاده بود.


پاسخ قسمت سوم مسابقه

.

.

.

پاسخ:حلقه در پودر قهوه افتاده که خشک  بوده است.


6/3/2023 4:55:40 AM
Menu