معما و هوش تصویری!؟(قسمت دوم)

مسابقه‌ی معما و هوش تصویری!؟(قسمت دوم)_پنجم دبستان

معما و هوش تصویری!؟(قسمت دوم)

قسمت دوم مسابقه ی هوش

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

معمای نردبان                                                                                                                               

پل بر روی یک نردبان 25 متری ایستاده بود، که ناگهان از روی آن به پایین پرت شد اما هیچ آسیبی ندید، چطور همچین چیزی امکان دارد؟ شما چه فکری می کنید؟     

                                                 

6/1/2023 2:53:59 AM
Menu