اگه فکر می‌کنی باهوشی به چیستان‌ها پاسخ بده

اگه فکر می‌کنی باهوشی به چیستان‌های زیر پاسخ بده

اگه فکر می‌کنی باهوشی به چیستان‌ها پاسخ بده

چیستان جالب همراه با جواب

1- آن چیست که چه پر باشد و چه خالی وزنش یکی است؟

2- آن چیست که در رادیو و دریا مشترک و هردو آن را دارند؟

3- آن چیست سفید است قند نیست ریشه دارد درخت نیست؟

4- آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذارد و مرغ نیست چهار پا دارد و سگ نیست؟

5. چه پرنده ای است اگر نامش را برعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود؟

6. آن چیست من می روم و او می ماند؟

7.آن چیست که مالک از داشتن ان بی نصیب و مستاجر دارا است؟

8.آن چیست که در هر قرن یک بار و در هر دقیقه دوبار می آید ولی درسال هیچ وقت نمی آید؟

9. از آن بالا میاد یك دسته حوری. چون به سن سی رسد بچه شود!؟

10. آن چه كشوری است كه در پیشانی ماست؟

11.آن كدام درنده است كه آدم سرش را می خورد؟

12. نام گلی است که باحذف کردن حرف اولش روی آب شناورمی شود…؟پاسخ


1.نوار

2.موج

3.دندان

4.لاکپشت

5.غاز

6.رد پا

7.نقطه

8.نقطه

9.کبوتر

10.چین

11.شیر

12.شقایق


3/23/2023 5:12:26 AM