لغات مهم درس هفتم فارسی دوم دبستان- دوستان ما

در زیر کلمات مهم درس دوستان ما از فارسی دوم دبستان آورده شده است. از روی کلمات بخوانید و یک بار بنویسید.

لغات مهم درس هفتم فارسی دوم دبستان- دوستان ما

در زير كلمات مهم درس دوستان ما از فارسي دوم دبستان آورده شده است. از روي كلمات بخوانيد و يك بار بنويسيد.


3/23/2023 5:22:33 AM