سخن هفته: مهارت سرمایه است

هنرستانی عزیز! مهارت تو، سرمایه‌ی توست...

سخن هفته: مهارت سرمایه است

مهارت سرمایه است

هنرستانی عزیز! مهارت تو، سرمایه‌ی توست. این مهارت اما ممکن است نهفته باشد. یعنی ممکن است یک ظرفیت و توان بالقوه در تو باشد اما از آن خبر نداشته باشی و فقط منتظر یک جرقه باشد تا گُر بگیرد. از این رو، کشف هر استعدادی یک رویداد است و عملی هیجان‌انگیز که ناگهان بیدار می‌کند و به شوق می‌آورد؛ زیرا این نقطه‌ی قوت پایداری است که در خودت پیدا کرده‌ای و بزرگ‌ترین سرمایه‌ی توست و می‌توانی با آن یک کارآفرینی پویا و پایدار پدید آوری. هنرستان جایی است که این تبدیل و تبدّل در آن به خوبی انجام می‌پذیرد. این رسالت اصلی هنرستان است که ایده‌های خلاقه را به کارآفرینی فعال تبدیل می‌کند و مهارت را به دانش و به تعبیر دقیق‌تر، مهارت را دانش‌بنیان می‌سازد. فراموش نکنیم که برقرار کردن تعادلی مناسب میان دانش‌ و مهارت در دنیای امروز ما در درجه‌ی اول اهمیت قرار دارد.


3/20/2023 8:28:40 PM