هادی کمشی:پاسخ به سوالهای دام دار و چالشی زیست 95

بر اساس نظرات بچه‌ها و کلید پیشنهادی دبیران می‌توان گفت این سه سوال چالشی‌ترین سوال‌های زیست کنکور 95 بوده است.

هادی کمشی:پاسخ به سوالهای دام دار و چالشی زیست 95

بر اساس نظرات بچه ها و کلید پیشنهادی  دبیران می توان گفت این سه سوال چالشی ترین سوال های زیست کنکور 95 بوده است.


سوال 156 دفترچۀ C)

در این سوال باید دقت نمود که خون تیره در همۀ مهره داران پس از ورود به قلب از آن خارج می شود. در ماهی ها فقطخون تیره به قلب وارد و از آن خارج می‌شود و در سایر مهره داران هم خون تیره به قلب وارد و هم از آن خارج می‌شود.سوال 175 دفترچه C)

در این سوال دودمانه باید دقت کرد هم گزینه 2 (اتوزومی غالب) و هم گزینه 4 (وابسته به جنس غالب) را می توان به عنوان جواب انتخاب کرد.

اما اگر بیماری وابسته به جنس غالب باشد فرد 12 (مرد بیمار) قطعاً باید مادری بیمار داشته باشد که مادرش سالم است، پس احتمالاً سازمان سنجش گزینه 2 را به عنوان جواب گزینش می کند. در حالی که در هر سوالی از کنکور که از سال 82 تاکنون طراحی شده وقتی در صورت سوال می‌گوید «اگر دودمانه صفت .......... فرض شود» لازم به رد آن صفت نیستیم. زیرا خود طرح گفته که دودمانه را این صفت فرض کن و ببین گزاره‌ای که میگم در ادامه اش درسته یا نه. سوال 202 دفترچه C)

در این سوال ژنتیکی طبق داده‌های سوال پدر و مادر هم می توانند هر دو CC باشند، هم می توانند هر دو Cc باشند و هم می‌توانند مادر Cc و پدر CC باشند و هم می توانند مادر CC و پدر Cc باشند.

حال در ادامه خواسته که احتمال دختر تالاسمی ماژور را حساب کنیم و طراح فرض را بر این می گذارند که اگر هر دو والد Cc باشند دختر تالاسمی ماژور داریم و بر این اساس اعداد گزینه را طراحی کرده است. 

6/9/2023 4:18:30 AM
Menu