دوران طلایی : سبقت گرفتن سخت‌کوش‌ها

چهار آزمون مهم- چهارآزمون جامع-چهار ایستگاه جبرانی آزمون 21 اسفنــد،نیمـی از درس‌های نیم سال دوم(پیش2) آزمون 7فروردیـن،درس‌های پایه‌ی نیم سال اول آزمون 20فروردین،دوره‌ی درس‌های نیم سال اول(پیش1)

دوران طلایی : سبقت گرفتن سخت‌کوش‌ها

چهار آزمون مهم- چهارآزمون جامع-چهار ایستگاه جبرانی

         در آزمون امروز و سه آزمون بعدی بخش اصلي مباحث كنكور دوره مي‌شود(بیش از % 85 )

         آزمون 21 اسفنــد،نیمـی از درس های نیم سال دوم(پيش2)

         آزمون 7 فرورديـن،درس‌هاي پايه ی نیم سال اول

         آزمون 20 فروردين،دوره ی درس‌هاي نیم سال اول(پيش1)

         آزمون 3 اردیبهشت،درس‌هاي پايه ی نیم سال دوم

274- شما تا چه حد از این برنامه برای پیشرفت خود استفاده می کنید؟

1) حتما از این ایستگاه های جبرانی برای پیشرفت خود استفاده می کنم.       

2) تصمیم دارم این برنامه را اجرا کنم اما نمی دانم چه قدر پیشرفت خواهم کرد.

3) تصمیم دارم این برنامه را اجرا کنم اما نمی دانم از چه منابعی استفاده کنم.

4) من برای این دوره برنامه ی دیگری دارم.

دوران طلايي : سبقت گرفتن سخت‌كوش‌ها

275- شما تا چه حد با عبارت روبه رو موافق هستيد؟«دوران طلايي نوروز، دوران سبقت گرفتن سخت‌كوش‌هاست» 

1) كاملاً موافقم.                              

2) تا حدودي موافقم. 

3) نظري ندارم.                                

4) مخالفم 

انتخاب اول شما کدام است؟

274- در دوران طلایی نوروز از بین این چهار کار،کدام را مهم تر می دانید؟

1) تبدیل یادگیری های ناقص به یادگیری کامل                       

2) مباحثی که مهم ترند و بودجه بندی بیش تری دارند.

3) مطالعه ی مباحثی که نخوانده ام.                                         

4) مطالعه ی مباحثی که در ان ها ضعیفم.

کدام هدف گذاری؟

275- در تابلوی نوروز روی کدام یک هدف گذاری می کنید؟

1) تعداد ساعات مطالعه                        

2) افزایش چند تا از 10 تا روی همه ی درس ها

3) ثبات چند تا از 10 تا روی بعضی درس ها و افزایش چند تا از 10 تا روی چند درس

4) هدف گذاری تراز

کدام قسمت؟

276- در تابلوی نوروز به کدام قسمت بیش تر اهمیت می دهید؟

1) رنگ آمیزی درس ها           

2) رنگ آمیزی مباحث          

3) تعیین منابع            

4) تابلوی نوروز را تهیه نمی کنم.

پشتیبان و تابلوي نوروزی

277- تابلوی نوروزی را در چه زمانی به پشتیبان خود نشان دادید و با او گفت و گو کردید؟

1) همین امروز در جلسه ی آزمون

2) امروز یا فردا،در هنگام بررسی کارنامه ی آزمون(به صورت حضوری)

3) قبلا تابلوی نوروزی را تکمیل کرده ام و با پشتیبانم نیز مشورت کرده ام.

4) در آزمون 7 فروردین تابلوی نوروزی را به همراه خواهم آورد.

فقط %6

در سال گذشته فقط %6 دانش آموزان توانستند در همه ی درس ها چند تا از 10 تای خود را در مقایسه با آزمون های جمع بندی مشابه حفظ کنند یعنی در مقایسه با آزمون های جمع بندی پیش1 و پایه،در یک یا چند درس چند تا از 10 تایشان پایین تر آمد. علت این بود،آن ها به جای تثبیت دستاوردها،بیش تر توان خود را روی جبران ضعف ها گذاشتند و بخشی از دستاوردها را از دست دادند.

278- هدف اصلی شما در نوروز امسال چیست؟

1) فقط جبران ضعف ها

2) فقط حفظ دستاوردها(تثبیت چند تا از 10 تایم در همه ی درس ها)

3) اولویت بیش تر را به جبران ضعف ها می دهم.

4) اولویت بیش تر را به حفظ دستاوردها و تثبیت چند تا از 10 تایم می دهم.

 

5/28/2023 6:31:21 AM