ماه شهر

ماه شهر -


فرناز مختاری
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5275
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :164
نمونه دولتي
پژوهشگران
فرناز مختاری
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5275
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :164
تيزهوشان
فرزانگان1
آیناز بازیانی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی : 12 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :144
نمونه دولتي
پژوهشگران
آیناز بازیانی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی : 12 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :144
تيزهوشان
فرزانگان2
هلیا فلاح مقدم بهمبری
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :92
نمونه دولتي
پژوهشگران
هلیا فلاح مقدم بهمبری
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :92
تيزهوشان
فرزانگان 2 - ناحیه 1
عسل فدعمی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6552
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :91
نمونه دولتي
پژوهشگران
ارژنگ اسفندیاری
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :91
نمونه دولتي
پژوهشگران
عسل طواف
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4993
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :89
نمونه دولتي
پژوهشگران
امیرحسین قنواتی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :87
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
اشکان بوارد
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5529
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :82
نمونه دولتي
دکتر حسابی
عسل بابادی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5556
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
پژوهشگران
علی علی آبادی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4458
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :73
نمونه دولتي
دکتر حسابی
محمد سروش سپهر
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :73
تيزهوشان
فرزانگان1
علی اردشیری
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5291
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
غزل قنواتی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5001
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
پژوهشگران
میثم فریح زاده
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
پژوهشگران
محمدمتین رمضانی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4884
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
دکتر حسابی
ابوالفضل قنواتی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4288
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
محمد معین حیدری
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4978
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
دکتر حسابی
رها طاهری
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4708
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
پژوهشگران
محمد عباس دهدشتیان
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4825
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
ستایش آبادی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4467
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
پژوهشگران
حدیث بیت مشعل
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4423
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
پژوهشگران
سینا بیگدلی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4513
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
پژوهشگران
غزل عبادی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5103
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
پژوهشگران
پانیذ حاتمی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4902
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
پژوهشگران
پانیذ حاتمی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4902
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان1
علیرضا قنواتی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 3989
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
دکتر حسابی
ستایش بیلکی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5262
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
پژوهشگران
ساجده پاکدل
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پژوهشگران
بیتا برمکی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4485
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پژوهشگران
رانیا آلبوعبادی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4983
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پژوهشگران
زهرا عبدی زاده
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4296
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پژوهشگران
پوریا جهانتاب
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پژوهشگران
امیررضا حائری
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6319
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پژوهشگران
آتنا غلامزاده
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4707
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پژوهشگران
ستایش نساجی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5755
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
پژوهشگران
وحید حیدری ارجلو
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4487
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
دانیال داورپناه
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5587
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دکتر حسابی
پرنیا راشدی فر
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
پژوهشگران
محمد طاها پزشکی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4554
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
فاطیما قیصری
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4513
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
پژوهشگران
محمدامین مجدمی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5386
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دکتر حسابی
فاطمه شکیبا مهر
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5074
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دکتر حسابی
یاس گاموری
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4790
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
پژوهشگران
حسین رستگاری
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4683
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دکتر حسابی
مهدیس آباد
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4026
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
دکتر حسابی
6/6/2023 1:47:28 PM
Menu